Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

Cestovní agentura Stromšíková (dále jen „CA“) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen „CK“) na základě řádně uzavřených smluv a plných mocí o zprostředkování prodeje zájezdů. Všechny tyto cestovní kanceláře mají sjednáno pojištění proti úpadku.

1. POJMY

Služba CR – předmět cestovní smlouvy, jakákoliv služba cestovního ruchu prodávána cestovní kanceláří (zájezd, letenka, vstupenka…)
CK – cestovní kancelář, organizátor zájezdů (dále jen „CK“)
CA – cestovní agentura, zprostředkovatel prodeje zájezdu (dále jen „CA“ či „Zprostředkovatel“)
Zákazník – klient, zájemce (dále jen „Zákazník“)

2. OBJEDNÁVKY A REZERVACE

Rezervaci lze provést ústně, písemně, telefonicky, e-mailem či vyplněním formuláře pro nezávaznou rezervaci. Rezervovat lze libovolný počet zájezdů. Na základě poptávky CA ověří dostupnost požadovaného zájezdu, volnou kapacitu a poté vytvoří nezávaznou rezervaci u organizátora zájezdu. V případě, že Zákazník poptává více zájezdů, probíhá ověřování dostupnosti zájezdu a následná rezervace v pořadí, v jakém byly nezávazné objednávky od Zákazníka přijaty. CA neprodleně informuje Zákazníka o dostupnosti, provedené rezervaci a délce jejího trvání (zpravidla několik dnů, u zájezdů last minute několik hodin), případně mu navrhne alternativu nedostupného zájezdu. Do konce trvání rezervace má Zákazník právo na změnu objednávky či její úplné zrušení a tuto skutečnost musí sdělit Zprostředkovateli. Neučiní-li tak Zákazník v dohodnuté době, je obchodní případ mezi účastníky uzavřen.

CA si vyhrazuje právo odmítnout neúplné objednávky a objednávky s nesprávnými údaji. CA si také vyhrazuje právo po rezervaci na opravu případných nepřesností na webových stránkách vzniklých při přepisu dat do databáze CA a právo na změnu sjednaných podmínek (například změna způsobu dopravy, změna programu, navýšení ceny, změna trasy, apod.) a zavazuje se tyto změny bez zbytečného odkladu ohlásit Zákazníkovi.

3. CESTOVNÍ SMLOUVA, INFORMACE

Po uskutečnění rezervace poskytne CA ústně či e-mailem Zákazníkovi veškeré informace, podmínky, dokumenty, pokyny k zaplacení a cestovní smlouvu s potřebnými údaji, které Zákazník poskytl CA na základě souhlasu o zpracování osobních údajů. Zákazník zodpovídá za kontrolu, případné doplnění a správnost a úplnost údajů v cestovní smlouvě. Zákazník svým podpisem souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami CK i CA a podepsané dokumenty a cestovní smlouvu zašle e-mailem nebo poštou CA v předem dohodnuté lhůtě. Ta po obdržení podepsané cestovní smlouvy spolu s dokladem o provedené platbě předá cestovní smlouvu CK, která zájezd pořádá, k jejímu potvrzení. Veškeré podpisy jsou závazné a cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku potvrzení CK. V případě, že CK závaznou rezervaci nepotvrdí, nebude se cestovní smlouva považovat za uzavřenou a Zákazník má právo na vrácení veškerých plateb.

4. PLATBY

CA nabízí zájezdy za stejnou cenu a podmínek jako organizátoři zájezdů. Závazná cena zájezdu je vždy uvedena v cestovní smlouvě a podpisem smlouvy s ní Zákazník souhlasí. Zákazník má povinnost uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu v den podpisu smlouvy. Zbytek ceny je Zákazník povinen doplatit nejpozději 30 dnů před uskutečněním zájezdu. V případě zakoupení zájezdů last minute (zájezdy méně než měsíc před datem zahájení), hradí Zákazník jednorázově plnou výši ceny zájezdu. Veškeré platby se provádí na účet CA či pořádající CK a CA není odpovědná za opožděnou platbu ze strany Zákazníka a následky tím vzniklé.

5. ZÁJEZDY NA ZPĚTNÉ POTVRZENÍ

U zájezdů, kde je potřeba vyžádat zájezd u zahraničních partnerů CK, má CA právo požadovat od Zákazníka zálohu ve výši 100% z ceny zájezdu ještě před rezervací zájezdu. Ihned po potvrzení a úspěšné rezervaci zájezdu se ihned objednávka stává závaznou a vztahují se na ní storno podmínky pořádající CK. V případě neúspěšné rezervace je záloha vrácena v plné výši Zákazníkovi, nebo je možné ji převést na jiný zájezd od dané CK.

6. STORNO (PODMÍNKY)

Storno zájezdu je možné pouze písemnou formou a dle storno podmínek CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. Po podepsání cestovní smlouvy a složení zálohy či plné ceny za zájezd se storno zájezdu řídí podle storno poplatků organizující CK. Do té doby je storno bez stornopoplatků a CA si žádné storno poplatky neúčtuje.

7. REKLAMACE

Reklamace zájezdu je možná bez zbytečného odkladu u CA či organizující CK. CA není jako zprostředkovatel zodpovědná za kvalitu poskytovaných služeb ze strany CK a není oprávněna o reklamaci rozhodnout. CA požadavek na reklamaci předává organizující CK spolu s případným reklamačním protokolem a dalšími dokumenty. CK je poté povinna se k dané reklamaci vyjádřit ve lhůtě zákonem stanovené.

8. ODPOVĚDNOST

CA nenese odpovědnost za škody způsobené „vyšší mocí“ a za škody vyplývající ze změn \ sjednaných služeb zaviněním Zákazníka. CA si vyhrazuje právo na změnu sjednaných podmínek (například změna způsobu dopravy, změna programu, navýšení ceny, změna trasy...) a zavazuje se tyto změny bez zbytečného odkladu ohlásit Zákazníkovi.

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Zákazník uděluje souhlas se zpracováním, správou a uchováním jeho osobních údajů vyplněním a odesláním nezávazné rezervace, závazné objednávky, podpisem cestovní smlouvy a podpisem Souhlasu se zpracováním osobních údajů. CA zpracovává veškeré údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. a s legislativou GDPR. Svůj souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat.

10. CESTOVNÍ DOKLADY

Po uhrazení celkové ceny zájezdu obdrží Zákazník veškeré potřebné doklady (voucher, letenka, doklady o pojištění aj.) od CA, případně přímo od organizující CK. Termín zaslání dokladů závisí na podmínkách konkrétní CK a některé doklady mohou být Zákazníkovi předány až těsně před odjezdem či na letišti. V případě zájezdů do zahraničí je Zákazník povinen mít u sebe platný (nejméně po dobu 3 měsíců po skončení zájezdu) cestovní doklad totožnosti. CA nezodpovídá za škody vzniklé neplatností či neúplností cestovních dokladů Zákazníka.

11. DODATEČNÉ (ZÁVĚREČNÉ) USTANOVENÍ

Při účasti nezletilých osob ve věku 0-15 let je nutná účast také zákonného zástupce či jiné zletilé osoby, která za nezletilou osobu nese plnou odpovědnost a u osob ve věku 15-18 let je vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce nezletilé osoby spolu s úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

Tyto všeobecné obchodní podmínky CA Stromšíková jsou také součástí objednávky zájezdu či služby cestovního ruchu a platné znění je uveřejněno na webu CA. Zákazník bere na vědomí a s podmínkami souhlasí vyplněním a odesláním objednávky, podpisem cestovní smlouvy či přímo podpisem Všeobecných obchodních podmínek CA. CA si vyhrazuje právo na aktualizaci, doplnění a jednostrannou změnu VOP. CA je povinna tyto změny Zákazníkovi ihned oznámit.

Stáhnout - vseobecne_obchodni_podminky.pdf